راز مثلث برمودا چيست؟

راز مثلث برمودا چيست؟


صورة

دراقیانوس اطلس، منطقه شگفت انگیزی وجود دارد که تاکنون ، تعداد زیادی ازهواپیماها و کشتی ها، بی آنکه نشانه ای از خود برجای گذارند، به طرزاسرارآمیزی در آنجا ناپدید شده اند.این منطقه مرگبار که اصطلاحا «مثلثبرمودا» یا «مثلث شیطان» نامیده می شود، از شمال به جزیره «برمودا» ازباختر به « فلوریدا» و از سوی خاور به نقطه ای از اقیانوس اطلس محدود میشود. حوادث شگفت انگیزی که در این نقطه از عالم اتفاق افتاده، دانشمندانرا بر آن داشته است تا در « مثلث برمودا» به مطالعه و کاوش بپردازند و دررابطه با این حوادث، نظریات گوناگون ارائه دهند، ولی این کوشش ها، تا کنونکمکی به حل معما نکرده است.درحدود ساعت 5:10 شامگاه 29 ژانویه 1948 هواپیمای بزرگ چهار موتوره بریتانیاموسوم به « استار تایگر» هنگامی که با 26 مسافر و خدمه بر فراز «مثلث برمودا» پرواز می کرد، ناگهان به طرز اسرارامیزی ناپدید شد و دیگر هیچ خبری از آن به دست نیامد.
چند دقیقه قبل، تنها یک پیام رادیویی از خلبان هواپیما دریافت شده بود که اعلام کرده بود « هوا خوب است و هیچ مانعی وجود ندارد»
با این حال، هواپیمای « استار تایگر» ناپدید گردید و معلوم نشد چه بلایی بر سر آن آمد.
درساعت 7:45 دقیقه بامداد روز 17 ژانویه 1949 کاپیتان با هواپیمای خود ازفرودگاهی در جزیره « برمودا» به هوا برخاست تا به «کینگستون» واقع در « جامائیکا» برود، ولی این هوایما نیز هنگام عبور از فراز « مثلث برمودا» بهسرونوشت هواپیمای قبلی دچار گردید.
کاپیتان 40 دقیقه پس از پرواز، طییک تماس رادیویی، وضع هوا را عالی توصیف کرد و با اطمینان گفت که به موقعبه « جامائیکا» خواهد رسید.
ولی این آخرین پیامی بود که از خلبان هواپیما دریافت شد و پس از آن، فقط سکوتی اسرار آمیز بر قرار گردید.

صورة

براییافتن این هواپیما، قطعات شکسته آن، و یا حتی آثار روغن و بنزین بر سطح آبکه می توانست سرنخی به دست دهد، جستجوی گسترده ای به عمل آمد، لیکن اینجستجو کاملا بی فایده بود.
پیش از ناپدید شدن این دو هواپیما، حادثهشگفت انگیزی در مثلث برمودا رخ داده بود که توجه همگان را به خود جلب کردو در حقیقت وجه تسمیه «مثلث برمودا» از آنجا ناشی شد.
صورة
وجه تسمیه «مثلث برمودا»
درروز 5 دسامبر 1945 پنج بمب افکن از نوع «اونجر» به منظور انجام یک پروازتمرینی که پرواز شماره 19 نامیده می شد، از پایگاه نظامی « فورت لودردیل» واقع در « فلوریدا» به هوا برخاستند . طبق برنامه ، آنها می بایستی یکمسیر مثلث شکل را طی کنند و دوباره به پایگاه بازگردند.


قبلاجندین بار جنین تمرینی را انجام داده بودند، از این رو این ماموریت برایشان دشوار نبود. از سوی دیگر، خلبانان و خدمه این پنج بمب افکن راافرادی با تجربه و ماهر تشکیل می دادندم. و همه هواپیماها مجهز به بهتریندستاه بی سیم و تجهیزات هوانوردی بودند.
در ساعت 2:10 دقیقه آن روز، هرپنج بمب افکن به هوا برخاستند و با آرایشی زیبا و سرعتی در حدود 200 مایلدر ساعت به سوی خاور به پرواز در آمدند.
در ساعت 3:45 دقیقه، حادثه وحشتناکی رخ داد. ستوان «تایلو» فرمانده این اسکادران طی تماس رادیویی با برج مراقبت فریاد زد:
-
برج مراقبت ... وضع اضطراری پیش آمده ... انگار ما از مسیر خود منحرف شدهایم... ما قادر نیستیم زمین را ببینیم... تکرار می کنم ... ما قادر نیستیمزمین را ببینیم.
مسئول برج مراقبت پرسید:
-
حالا در چه موقعیتی هستید؟
-
موقعیت خود را به درستی نمی دانیم ... اصلا نمی دانیم کجا هستیم . به نظر میرسد راه را گم کرده ایم.
مسئولبرج مراقبت از این سخن بر خود لرزید. چگونه ممکن بود پنج هواپیما، باسرنشینان پر تجربه خود، در شرایطی که هوا کاملا مساعد بود راه خود را گمکنند.
برج مراقبت گفت:
-
طاقت داشته باشید. به سوی غرب پرواز کنید.
ستوان « تایلور» پاسخ داد:
-
ما اصلا نمی دانیم غرب کجاست... همه دستگاه ها از کار افتاده ... همه چیز شگفت انگیز است. هیچ جهتی را نمی توانیم تشخیص دهیم.
حتی اقیانوس شکل دیگری به خود گرفته است...
چند لحظه بعد، دوباره صدای ستوان« تایلور» به گوش ریسید که دیوانه وار فریاد زد:
-
ما وارد آب های سفید می شویم ... خطر همچون دشنه ای به سوی ما می آید... کمک ... کمک ...
و این آخرین پیام ستوان « تایلور» بود و صدای او برای همیشه خاموش شد.
مسئولانفرودگاه، وضع اضطراری اعلام کردند و یک هواپیمای « مارتین مرینر» با 13سرنشین و مجهز به کلیه وسایل نجات از زمین برخاست تا به جستجوی پنجهواپیمای بمب افکن بپردازد، ولی شگفت اینکه این هواپیما نیز به همانسرنوشت پنج بمب افکن دچار گردید و برای همیشه ناپدید شد.
در ساعت 7:4دقیقه بعد از ظهر آن روز، برج مراقبت نیروی دریایی در « اوپالوکا» پیامضعیفی دریافت کرد که مربوط به یکی از هواپیماهای پرواز شماره 19 بود. عجیبآن بود که به موجب پیش بینی، موجودی بنزین آخرین هواپیما می بایستی تقریبادو ساعت پیش تمام شده باشد، در حالی که هنوز در آسمان بود.
سپیده دمروز بعد، 242 فروند هواپیما و 18 فروند کشتی به جستجوی هواپیماهای گمشدهپرداختند، ولی اثری از آنها نیافتند. انگار این هواپیماها، قطره ای شده وبه درون اقیانوس فرو رفته بودند.
هرگاه فرض کنیم که این پنج هواپیمایبمب افکن، در آسمان با یکدیگر تصادم کرده اند، می بایستی قطعات شکستههواپیما و یا آثار و علائمی از این تصادم پیدا می شد و از سوی دیگر هنگامیکه ستوان«تایلور» وضع اضطراری اعلام کرد، برخی از خدمه هواپیما میتوانستند به وسیله چتر نجات، خود را از مهلکه رهایی بخشند، یا پس از سقوطدر آب از وسایل ایمنی نظیر تشک های بادی و جلیقه های نجات استفاده کنند،در حالی که معلوم نیست چرا هیچ یک از این اقدامات صورت نگرفت . هواپیمای « مارتین مرینر» که به کمک این پنج هواپیما شتافته بود، به گونه ای ساختهشده بود که می توانست روی آب بنشیند، در حالی که این هواپیما نیز بی آنکهبا برج مراقبت تماس بگیرد، به طرز اسرارآمیزی ناپدید شد.
واقعیت حادثهتا به امروز کشف نشده و این ماجرا همچنان در شمار یکی از اسرار حل نشدهعالم، باقی مانده است. پس از این رویداد، تعداد زیادی هواپیما و کشتیهمراه با سرنشینان آنها در منطقه مثلث برمودا ناپدید شده اند که تا کنوناثری از آنها به دست نیامده است و این حوادث موجب شده که دانشمندان نظریاتگوناگون در رابطه بامثلث برموداارائه دهند.
.
هواپیماهای مهم مفقود شده
1) 5
دسامبر 1945 : 5 هواپیمای جنگنده TBM متعلق به نیروی دریایی که در یکپرواز آموزشی از پایگاه دریایی هوایی فورت لادردیل در فلوریدا به هوابرخاستند و همگی ناپدید شدند. مجموع خلبان و سرنشینان آن 14 نفر بودند.
2) 5
دسامبر 1945 : هواپیمای بمب افکنهای PBM مارتین مارینر با 13 خدمه کهجهت نجات هواپیماهای TBM اعزام شده بود، چند دقیقه بعد از پرواز ارتباطرادیویی‌اش قطع شده و ناپدید گشت.
3) 1947 :
هواپیمای سوپر فورت C-54 متعلق به ارتش آمریکا در 100 مایلی برمودا ناپدید شد.
4) 29
ژانویه 1948 : هواپیمای چهار موتوره استارتایگر از نوع تئودور 4 درحالیکه ارتباط رادیویی‌اش با مرکز قطع گردیده بود، در 380 مایلی شمال شرقیبرمودا با 13 سرنشین و خدمه گم شد.
5) 28
دسامبر 1948 : هواپیمای Dc-3 در مسیر سن خوان به میامی با 32 سرنشین به اضافه خدمه ناپدید شد.
6) 17
ژانویه 1949 : استارآریل همتای هواپیمای استارتایگر ، در مسیر لندن بهسانیتاگوی شیلی از طریق برمودا و جامائیکا ، در 380 مایلی جنوب و جنوبغربی برمودا سمت کینگستون پس از قطع ارتباط رادیویی‌اش ، ناپدید شد.
7)
مارس 1950 : هواپیمای آمریکای گلوب ماستر در شمالی‌ترین قسمت مثلث در حالیکه رهسپار ایرلند بود، گم شد.
8) 2
فوریه 1952 : هواپیمای باربری انگلیسی یورک در شمال مثلث که رهسپار جامائیکا بود، با 33 سرنشین ، ناپدید شد.
9) 30
اکتبر 1954 : هواپیمای نیروی دریایی سوپر کانستلیشن با 40 سرنشین در شمال مثلث ناپدید گشت.
10) 9
نوامبر 1956 : هواپیمای گشتی P5M متعلق به نیروی دریایی با 10 خدمه نزدیک برمودا ناپدید شد.
11) 8
ژانویه 1962 : هواپیمای نیروی هوایی در مسیر لنگلی فیلد ، در ویرجینیا به آزورز ، گم شد.
12) 28
آگوست 1963 : دو هواپیمای جدید متعلق به نیروی هوایی ، چهار موتوره ازنوع KC- 135 استراتوتانکرز از پایگاه هوایی همستید ، در فلوریدا به قصدپیوستن به گروه اختصاص یافته جهت سوخت گیری ، در 300 مایلی جنوب غربیبرمودا ناپدید شد.
13) 5
ژوئن 1965 : هواپیمای C- 119 باکسکار با 10 خدمه در جنوب شرقی باهاما ناپدید گردید.
14) 11
ژانویه 1967 : هواپیمای YC- 122 شکاری که به هواپیمای باری تبدیل شدهبود، با 4 سرنشین در ناحیه گلف استریم بین پالم‌بیج و گراند باهاما گم شد.
15) 22
سپتامبر 1963 : هواپیمای بازی C-132 که رهسپار آزوزر بود، ناپدید گشت.
|
امتیاز مطلب : 50
|
تعداد امتیازدهندگان : 12
|
مجموع امتیاز : 12
نویسنده : محمد بشیر (یوسفی)
تاریخ : پنج شنبه 3 شهريور 1390
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: